suomeksisuomeksiin Englishin English

Integritetspolicy

 1. Personuppgiftsansvarig
  Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
  Peltolantie 2 D
  01300 Vantaa
  Tfn. tiia.tuovinen2@vantaa.fi
  E-post: +358 40 183 9590

  Dataskyddsombud
  Tiia Tuovinen
  tiia.tuovinen2@vantaa.fi
  +358 40 183 9590

 2. Beskrivning av behandlingen av personuppgifter

 3. Syfte och användningsändamål för behandlingen av personuppgifter
  I denna handling beskrivs hur uppgifter om dig behandlas om du söker anställning eller en tjänst vid Vanda och Kervo välfärdsområde.
  De uppgifter som samlas in i denna ansökan används för att rekrytera arbetssökande för arbetsgivarens räkning. Registret har tjänsten LAURA™ som teknisk plattform. Tjänstens leverantör LAURA Rekrytointi Oy svarar för registrets tekniska utförande och är sålunda den som behandlar personuppgifterna. LAURA Rekrytointi Oy är ett finländskt företag och placeringsorten är Finland. Med hjälp av rekryteringstjänsten meddelar Vanda och Kervo välfärdsområde bland annat arbetssökande om lediga arbetsplatser, kommunicerar med sökande, sammanställer sammandrag av uppgifter som sökanden uppgett för själva beslutsfattandet, utnämner en ny anställd och informerar andra sökanden om utnämningen.
 4. Uppgifter om sökande
  Personal- och rekryteringstjänsten vid Vanda och Kervo välfärdsområde samlar i anslutning till rekryteringen identifieringsuppgifter om den sökande samt uppgifter om utbildning, språkkunskaper, arbetserfarenhet, kunnande inom olika områden samt personens egen presentation, och alla andra uppgifter som personen ger om sig själv. Vi rekommenderar att du i den egna presentationen bara anger uppgifter som är relevanta för din arbetsansökan och att du inte i ansökan uppger känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om ditt hälsotillstånd).
  Sökanden för i regel in uppgifterna elektroniskt direkt i rekryteringstjänsten. Uppgifter kan också samlas in av andra parter, till exempel referenspersoner som arbetsgivaren uppgett. Sökanden har också rätt att uppge uppgifter som behövs under rekryteringsprocessen skriftligt. I vissa rekryteringar kan också videointervjuer användas. Videointervjuerna genomförs med hjälp av tjänsten RecRight, vars leverantör är Mobile CV Oy. Dataöverföringen mellan dessa tjänster sker genom krypterad kommunikation.
  Analysverktygen (Google Analytics) som används i tjänsten används för att sammanställa statistik och analyser om användningen av tjänsten och för att förbättra tjänsten.
  För att implementera tjänsten och analyserna används kakor. Användningen av kakor kan blockeras genom att ändra webbläsarens inställningar. Att blockera kakor kan dock leda till att tjänsten inte fungerar.
 5. Användning och behandling av insamlade personuppgifter
  Dina personuppgifter behandlas av anställda vid rekryteringsservicen, chefer och tjänsteinnehavare som deltar i rekryteringen samt sakkunniga som assisterar dem. Till de insamlade uppgifterna om sökande bifogas information om bland annat behörighet för uppdraget som söks, rekryteringsprocessens faser, den person som utsetts samt beslutet om utnämning.
  Dina personuppgifter kan överlämnas till andra instanser i begränsad utsträckning. En sådan situation kan till exempel uppstå om uppgifter överlämnas till andra parter som deltar i samma rekrytering. En arbetsansökan är i princip en offentlig myndighetshandling och det kan vara nödvändigt att överlämna information även utgående från lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
  Genom ett separat samtycke kan Vanda och Kervo välfärdsområde använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål, till exempel vid utannonsering av lediga arbetsplatser.
 6. Skydd av personuppgifter
  Apparatur och program som upprätthålls av Vanda och Kervo välfärdsområde är tekniskt skyddade. En markering registreras i systemet då någon behandlar dina ansökningsuppgifter, för att man i efterhand kan ingripa i eventuella fall av missbruk. Som sökande kan du bearbeta uppgifter i din egen ansökan i det elektroniska rekryteringssystemet. Användare inom Vanda och Kervo välfärdsområde har åtkomst till den elektroniska tjänsten enbart från det interna nät som används inom välfärdsområdet. Behörigheterna till det interna nätet är knutna till den egna rollen och användarnamn beviljas först efter att dataskyddsförbindelsen undertecknats. Till övriga delar förvaras uppgifterna i låsta utrymmen.
 7. Rätten att ta del av dina egna uppgifter samt att korrigera och stryka felaktiga eller onödiga uppgifter
  Du kan granska dina egna uppgifter och få en avskrift av dem avgiftsfritt. Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter har du rätt att få de felaktiga uppgifterna korrigerade. Om du upptäcker att felaktig eller onödig information som gäller dig registrerats har du rätt att få dessa uppgifter raderade. Begäran om att kontrollera, korrigera eller radera uppgifterna kan framföras per e-post till adressen kirjaamo.vantaanjakeravanhyvinvointilalue@vantaa.fi/kirjaamo@vakehyva.fi eller i samband med ett personligt besök som överenskommits separat. Din identitet säkerställs i samband med framställan av begäran om granskning. Rätten att granska uppgifterna kontrolleras innan uppgifterna överlämnas.
 8. Rätten att motsätta sig eller begränsa användningen av uppgifter
  Om uppgifterna om dig inte stämmer kan du kräva att Vanda och Kervo välfärdsområde begränsar behandlingen av dina personuppgifter tills det säkerställts att uppgifterna om dig är korrekta.
 9. Rätten att kräva att uppgifter raderas
  Om dina personuppgifter insamlats på basis av ditt uttryckliga samtycke har du rätten att be att få uppgifterna raderade. Du kan alltid också be om att onödiga och felaktiga uppgifter raderas.
 10. Tider för bevarande av uppgifter
  Dina personuppgifter bevaras så länge och i den omfattning som det är nödvändigt med tanke på personuppgifternas användningsändamål. Uppgifterna raderas ur rekryteringssystemet då ett utnämningsbeslut vunnit laga kraft eller tills tidsfristen för väckande av talan i lagstiftningen i övrigt gått ut (till exempel lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt lagen om likabehandling). I praktiken förstörs uppgifter om arbetssökande, d.v.s. arbetsansökningar, omkring två och ett halvt år efter det att ett utnämningsbeslut fattats, om inte beslutet bestridits eller om det inte finns någon annan särskild laglig grund enligt vilken arbetsplatsansökan bör bevaras. Den till tjänsten eller anställningen utnämnda personens ansökan samt sammandraget över sökande, som inte innehåller din kontaktinformation, överförs till arkiveringssystemet. Ansökningar från personer som utnämnts jämte bilagor bevaras varaktigt i enlighet med arkivverkets gällande föreskrifter och anvisningar. Sammandraget över sökande bevaras i tio år i enlighet med Finlands Kommunförbunds rekommendationer för bevarande.
 11. Åtgärder i fall av missbruk
  Trots skyddet är det möjligt att dina uppgifter i undantagsfall kan hamna i fel händer. I en sådan situation vidtar välfärdsområdet omedelbart åtgärder för att rätta till situationen. Du blir också omedelbart underrättad om saken, eller senast inom 72 timmar efter det att saken upptäckts om informationsläckan kan skada dina rättigheter. Om informationsläckan rör en stor skara människor och ärendet inte kräver omedelbara åtgärder från din sida kan saken också meddelas genom ett allmänt tillkännagivande.
 12. Möjlighet att föra ärendet till dataombudsmannen för behandling
  Om du misstänker att man vid behandlingen av dina uppgifter brutit mot lagstiftningen i fråga kan du föra ärendet vidare till dataombudsmannen. Närmare information och anvisningar ges av dataombudsmannen. Dataombudsmannens uppdaterade information finns på webbsidan: www.tietosuoja.fi.
 13. Närmare information och kontaktuppgifter
  Närmare information om behandlingen och bevarandet av uppgifter kan du be att få av den dataskyddsansvariga (tietosuojavastaava@vakehyva.fi) vid Vanda och Kervo välfärdsområde eller av rekryteringsservicens stöd (rekrytointi@vakehyva.fi).